Copyright

Auteursrechten

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Neijen Huys. Op de inhoud en op het eigen logo rusten auteursrechten, deze behoren toe aan de organisatie.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Neijen Huys.

Copyright © 2013-2020